In den Name des Heeren Amen. Den 23 Julij anno 1728
compareerde voor mij Theodorus Heijmenburgh Notaris
Publique, bij den hove van hollant geadmitteert, binnen
Alkmaar residerende, ____ nagenoemde getuijgen
den Eersamen Gerrit Dirckse Zijpe wonende aan de Zuijder
vaart in de bedijktee Schermeer, mij Notaris wel bekend
zijne redenen, memorie ende verstand ten vollen
gebruijkende, soo uijtwendigh bleek, de welke verclaarde
bij desen te niet te doen alle sodingen(?) testamenten,
codicillen ende andere uijterste willen, als hij voor
dato deses out(?) aleen ofte met ijmand gemeen gemaakt
ofte gepasseert heeft.
_________ opnieuw disponerende verclaarde
de testateur bij desen te bespreeken aan de kinderen
van zijn suster Guurtje Dirks te samen ___ hondert gulden
Item aan de kinderen van Jan Dirksz zijn broeder
te samen ____ hondert gulden

aan de kinderen van zijn suster Trijntje Dirks
te samen achtien hondert gulden
aan de kinderen van zijn suster Maartje Dirks
te samen mede duijsent gulden
en aan de kinderen zijnder suster Anne Dirks

te samen mede twaalf hondert gulden
_______terende aan Dirk Pietersz zijn broeders soon vijf hondert
ende in alle de andere ende verdere goederen die
de testateur met de dood ontruijmen ende achterlaten
sal heeft hij bij desen genoemt de kinderen van zijn
broeder Arien Dirksz, item den kinderen van zijn
broeder Pieter Dirksz ---------------------
------------------------------------- alle
hooft voor hooft en niet bij stake ende bij ijmands voor-
overlijden hare wettige naarcomelingen bij
plaatsvullinge, tot zijne eenige ende geheele
erfgenamen.
Bespreekende niet te min aan zijn broeder Arien Dirksz de suijvere
vrugten van die goederen die zijn kinderen sullen erven zijn leven lang
[11 regels doorgehaald]
voorts begeerd den testateur dat de legaten aan de kinderen
van Trijntje Dirks, Jan Dirksz ende Guurtje Dirks item
het prelegaat aan Dirk Pitersz gemaakt maar sullen
moeten worden voldaan een jaar naar des selfs overlijden.
Item dat de legaten aan de kinderen van Maartje Dirks
ende Antje Dirks besprooken soo lange op interest sullen
werden uijt geset onder de nagenoemde Executeurs bew___
ende aan Maartje Dirks ende Antje Dirks jaarlijks werden
uijtgekeerd ijder een somma van veertig gulden
haar leven lang gedurende

[7 regels doorgehaald]
Stellende wijders tot Executeurs van zijn testament
ende tot voogden van zijne minderjarige erfgenamen
ende over der selve goederen de voornoemde Arien
Dirksz, item Cornelis Ariensz ende Dirk Pitersz
zijn broeders zoon te samen ofte de langstlevende van hen drien met
regt van verkiesinge ende aanstellinge ten uijteijnde
van dese voogdij toe, sluijtende daaromme buijten
zijn boedel ende dese voogdije de heeren _______
van de plaats daar zijn sterfhuijs sal comen te
vallen ende alle andere ge___ hebben personen
voorts behoud den testateur aan hem selve de macht
van veranderinge sonder onderscheijd op wat wijse
die geschiede.

Het geene voorschreeven staat verclarede den
testateur te wesen zijn testament ende laatstewille.

[3 regels doorgehaald]
Dat aldus passeerde binnen Alkmaar ten overstaan
van Harmen Kinderken ende Claas Pitersz Zuid-
Scherwoude als getuijgen.

[handtekeningen van]
Gerrit Dircksz Zijp
Harmen Kinderken
C.P. Zuidscherwoude
Gerrit van der Doelen

Heijmenbergh Nots. Publ.

uijt cragt ende

C. van Eijck nots. publ.