De testateuren declareren in de
quohieren van personele 100ste
penn. niet bekent te staen.

In den name des heeren amen.
Op den 13e November 1711, des middags
omtrent een uren, compareerden voor
mij Cornelis van Eijck notaris publique, bij den
hove van hollant geadmitteert, binnen
Alcmaer residerende, in presentie van de
nagenoemde getuijgen, Jacob ende Cornelis
Ariens Boij gebroeders wonende tot Pancras
(mij notaris bekent) haer verstant wel magtig
soo uijterlijck niet anders conde werde bemerct
dewelcke verclaerden uijt haer eijgen vrije
ende ongedwongen willen, sonder misleijdingen
van ijmant te hebben gemaect haer
testament op de navolgende wijse.
Eerstelijck bevelen bij testateuren hare zielen
aen de genade godes, ende hare lichamen de
christelijcke begravingen ende comende ten
dispositie van hare tijdelijcke goederen, ver-
claerden bij testateuren bij deze, ingevalle bij
een van beijde ongehuwt, offte sonder kint,
kinderen off verdere descendenten naer te laten
desen werelt comen te overlijden, uijt
sonderlinge genegentheijt de eerst stervende
de langstlevende van hun beijde, te stellen ende
institueren tot [haer eenige, doorgehaald] sijne eenige
ende geheele erffgenaem, in alle de goederen
roerende en onroerende, niets ter werelt
uijtgesondert, die de eerststervende metten

doot sal comen te ontruijmen, ende naer
te laten, omme door de langstlevende daer
mede te moge werde gehandelt als met sijn
vrij eijgen goet, sonder tegenseggen van
ijmant ter werelt; ende sal de langst-
levende ook niet gehouden sijn (niet tegen-
staende de volgende dispositie) veel min
geconstringeert moge werde, tot het doen
van eenige openingen van des eerst overledene
nalatenschap, nogte het geven van staet
off inventaris, off 't stellen van cautie, 't sij
voor hoedanigen portie die soude mogen
werde geeijst, alsoo sij testateuren het
selve wel expresselijck verbieden, ende
de langstlevende van alle dien ontlasten
ende de cautie remitteren bij desen;
edog verclaerden sij testateuren dese institutie
gedaen te hebben onder conditien ende met
dese last, soo de langslevende van hen
testateuren comt te overlijden, sonder kint
kinderen off andere descendenten naer te laten
dat in sulcken gevalle aende vrinden van
hun testateuren van 's vaders zijde sullen
moeten gaen en erven, de goed[eren] hun
testateuren van die zijde alreede aengeco-
men off te nog te erven, uijt welcke
goed[eren] Anna Ariens der testateuren halve
suster sal moeten trecken en genieten een

stucke lants genaemt de krol-acker, gelegen
in de banne van broeck op langedijck, groot
13 sur--- 8 roeden, belent Dirck IJven ten
suijden ende Gerrit Jans Schoorl ten noorden
Met welck stucke lants de voorn. Anna
Ariens sal moeten affstaen, ende sullen de
resterende goed[eren] van 's vaders zijde moeten gaen
ende erven aen de andere vrinden der
testateuren van deselve zijde: ende de
de goederen die de testateuren van 's moeders
sijde sijn aengecomen, off die sij na desen
nog van die sijde soude mogen erven, als-
mede al het grint (?) de langstlevende der
testateuren (boven de goed[eren] gecomen van
's vaders en moeders sijde) sal comen naer
te laten, sullen moeten gaen, erven ende
versterven aende vrinden der testateuren
van 's moeders sijde: deselve vrinden
soo van 's vaders als moeders sijde, ijder int
hare tot soo verre substituerde bij desen;
ende in cas de langstlevende op desselffs
affsterven geen descendenten maer een
weduwe comt na te laten, so sal de
langstlevende [der testateuren, doorgehaald] aen [derselffe, doorgehaald]
sijne wed[uwe], alle de goed[eren] der testateuren
haer leven lang gedurende mogen laten
besitten, en na haer overlijden sullen
gemelte goed[eren] eerst moeten werde geerft
bij den testateuren vrinden van 's vaders en

's moeders sijde, soo en in dier voegen als
hier voren geordonneert is.
alle 't gene voorstaet, vefclaerden de
testateuren te wesen haer testament, laatste
en uijterste wille, die sij daerom begeerden
dat na haer doot stant grijpen en effect
sorteren sal, het sij als testament, codicil,
giffte ten sacke des doots onder den levenden
off soo deselve best sal br--unne bestaen.
Dat aldus passeerde binnen Alcmaer ter
comptoire mijns notaris ten presentie
van Casper Scheckerman ende Gerrit
van den Doelen als -sogte getuijgen

[handtekeningen van]
Jacob Adriaens Boij
Cornelis Adriaens Boij
Casper Scheckerman
Gerrit van der Doelen

C. van Eijck nots. publ.