Jan Claas jongman ende Anna Hilbrands
jongedochter beijde van Berckhout sijn
naer vertoninge van behoorlijk bescheijt
in de h: echte staet bevestigt ten huijse
van de bruijts vader staende tot Berckhout
voorsz. ontrent de kercke, verclaerden
beijde het kintje op het bedde in der bruijts
arm leggende, gedurende de solemnisatie
van opgemelde trou bij malkander te
hebben geprocreert en voor haer eijgen
en echte kint te erkennen, oversulcs
't selvige midtsdeser legittimeren, actum
den 9. octob. 1672 prte. de Hooren
Otto Hinlopen ende Jan Blocker schepenen.