Tweede email aan prof. dr. Pierik.


Op de facebook groep van Vaccinvrij geplaatst op 15 mei 2018.

Op deze email heeft prof. dr. Pierik niet inhoudelijk gereageerd, maar te kennen gegeven dat hij niet wil dat ik zijn antwoord deel. Ik heb hem aangeboden om de discussie op een ander forum voort te zetten.


Geachte prof. dr. Pierik,

Dank voor uw antwoord op mijn email van 14 mei. Diegene die voor U bijhoudt wat er op de facebook pagina van Vaccinvrij wordt besproken kan U laten zien dat de punten die ik in mijn email aan de orde heb gesteld bij meer dan honderd leden van de groep uit het hart gegrepen waren. Deze leden zouden er baat bij hebben om Uw antwoord integraal te lezen, maar de omvang ervan laat dit op facebook niet toe en U heeft aangegeven dat ook niet te willen.

In dit antwoord op Uw email geef ik daarom de strekking van Uw antwoord weer. Ik bied U de mogelijkheid om mij te attenderen op onjuiste weergave van Uw antwoord. Voordat ik dit antwoord aanbied aan de leden van de groep zal ik de begane onjuistheden corrigeren.

Uw zorgvuldig geformuleerde antwoord wordt ontsierd door een enkel denigrerend woord in de laatste alinea om de faceboek pagina van Vaccinvrij aan te duiden. Ook in de Nieuwsuur-uitzending van 13 mei nam U enige denigrerende woorden in de mond. Dit doet afbreuk aan Uw waardigheid. Ik heb vanaf mijn 14e jaar zo'n 40 jaar vastgezeten in mijn illusie van kennis over vaccinatie. Alleen al daarom, maar meer nog uit respect, komt het niet in mijn hoofd op om denigrerende aanduidingen te gebruiken voor diegenen die vastzitten in hun illusie van kennis. Het kan wel confronterend overkomen dat ik diegenen die op grond van een subset van alle beschikbare data of wetenschappelijke literatuur tot andere conclusies dan ik komen vraag om hun zienswijze verder te onderbouwen. Onder wetenschappers is dit gebruikelijk.

U geeft in Uw antwoord aan dat via rechtbanken ruimhartige schadevergoedingen worden toegekend aan betrokkenen die geleden schade toeschrijven aan vaccinatie. U zegt daarbij dat de toekenning van schadevergoeding geen bevestiging is dat de schade ook werkelijk door de vaccinatie is veroorzaakt. Maar als in vele tientallen gevallen na dezelfde vaccinatie dezelfde schade optreedt, dan ondergraaft deze ontkenning de geloofwaardigheid van het rechtssysteem bij iedereen met enig gevoel voor logica en dient er alleen nog voor om de veroorzakers van de schade blijvend te ontslaan van verantwoording.

U gebruikte in Uw antwoord vrij veel woorden om aan te geven dat in Artikel 11 van de grondwet de clausule is opgenomen die dit artikel buiten werking stelt wanneer het belang van de volksgezondheid dat vereist. Wat mij betreft is deze clausule overbodig wanneer de regering een maatregel neemt die de volksgezondheid daadwerkelijk bevordert. De regering kan echter namens de meerderheid een maatregel als verplichting opleggen die door een minderheid met argumenten wordt afgewezen. Als de regering deze argumenten niet afdoende weerlegt, dan ontaardt de clausule die bedoeld was ter bevordering van het grootste heil van het grootste aantal mensen in een middel voor tirannie door de meerderheid.

U geeft aan veel gelezen te hebben over vaccinatie, maar U noemt geen van Uw bronnen. Mijn voornaamste bron is het boek "Dissolving Illusions; Disease, Vaccines, and the Forgotten History" uit 2013 van Suzanne Humphries, MD en Roman Bystrianyk. Dit boek bestaat nagenoeg uitsluitend uit expliciete aanhalingen van artikelen uit gerenommeerde, "peer reviewed" tijdschriften, zoals de Lancet, het British Medical Journal, het Journal of the American Medical Association en Pediatrics, door de auteurs in volgorde geplaatst en voorzien van verbindende tekst. Op grond van deze aanhalingen is het voor mij onomstotelijk duidelijk dat vaccinatie altijd schade aanricht in ons immuunsysteem, soms slechts heel weinig, soms veel en onherstelbaar en soms met de dood tot gevolg.

Mijn wetenschappelijk gefundeerde inzicht brengt mij ertoe om zorg te dragen dat mijn kleinkinderen - die in de komende 10 jaar geboren zullen worden - zullen kunnen opgroeien met hun door God in Zijn evolutie gegeven immuunsysteem intakt en voluit functionerend. Het opzettelijk toedienen van een vaccin is voor mij vooral een belediging van het prachtige en nog maar nauwelijks doorgronde werk van mijn Schepper, maar eveneens een uiting van minachting voor wetenschappelijk inzicht.

Met respectvolle groet,

Dr. Toon Weisenborn,
Nordhorn,
Duitsland.